ISO 9001 - s nami získate certifikát kvality

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

ISO 9001 - systém riadenia kvality - kvalita riadenia


Štandardne ponúkané systémy (zavedenie  - systém kvality):


ISO 9001 Systém manažérstva kvality Q.M.S.

ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva E.M.S.

OHSAS 18001 Systém manažérstva bezpečnosti - O.H.S.A.S
Vieme zaviesť systém riadenia kvality, environmentu a bezpečnosti aj vo Vašej spoločnosti.

Naše služby môžete využiť počas celého cyklu prideleného certifikátu kvality (certifik
át kvality ISO9001).
Prísna norma ISO9001 vyžaduje trvalé zlepšovanie firmy na trhu. Samozrejmosťou z našej strany je poskytovanie služieb v celom rozsahu a oslovenie kontrolnej (
akreditovanej a nezávislej) spoločnosti pre vydanie certifikátu. Spracujeme Vám nezáväznú cenovú ponuku.


Našim zákazníkom chceme ponúkať vždy niečo viac oproti štandardu. Za absolútnu samozrejmosť považujeme neustále zlepšovanie našich služieb.

Preferujeme dlhodobú spoluprácu za férových a jasných podmienok. Odbúravame byrokraciu a duplicitné riadenia ISO
9001. Aktívne prichádzame s myšlienkami, návrhmi, hmatateľnými výsledkami, ktoré sú užitočné zákazníkovi.

Pre našich zákazníkov chceme byť partner, ktorý širokou ponukou služieb zastreší ISO normy.


Aby organizácia mohla byť certifikovaná musí mať funkčný systém. Zavedieme Vám systém ISO9001!


Certifikát ISO 9001:2008 preukazuje, že váš systém manažérstva kvality bol posúdený s ohľadom na požiadavky najlepšej praxe a je s nimi v súlade. Certifikát vydaný akreditačným orgánom oznamuje vašim zákazníkom, že ste zaviedli potrebné interné procesy na splnenie ich požiadaviek.

Medzinárodne uznávaná norma ISO 9001:2008 je všeobecnou normou. Nevzťahuje sa výlučne na vybrané produkty, ale na všetky odvetvia priemyslu a služieb. Normu vypracovala Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu (ISO) a jej účelom je stanoviť medzinárodné požiadavky na systém manažérstva kvality.

Aktualizovaná verzia
ISO 9001:2008 je zatiaľ poslednou verziou normy zverejnenou z decembra 2008. Nová verzia predstavuje opätovne kombináciu verzií ISO 9001, ISO 9002 a ISO 9003 z roku 1994.


Presné označenie EN ISO 9001:2008 alebo v SR: STN EN ISO 9001:2009.


Aké sú rozdiely?
V porovnaní s verziou z 90-tich rokov kladie nová norma väčší dôraz na trvalé zlepšovanie a spokojnosť zákazníka. Vzťahuje sa na procesy organizácie, ktoré majú vplyv na kvalitu.

Najvýznamnejšie prvky normy sú:


  • Systém manažérstva kvality

  • Zodpovednosť manažmentu

  • Manažment zdrojov

  • Realizácia produktu

  • Meranie, analýza a zlepšovanie
Stratégia systému kvality sa zameriava na 3 základné oblasti:

  • dodávateľsko-odberateľské vzťahy (spokojní odberatelia),


  • prácu zamestnancov (dobrá a jasná komunikácia, tímová práca, spravodlivé odmeňovanie, školenia, poverenie zamestnancov)


  • a hodnotenie kvality (vylúčenie chýb, stály monitoring, nepretržité zdokonaľovanie).


 

www.euroiso.sk stánka spoločnosti EuroISO
www.ISO-14001.sk stránka venovaná problematike environmentu


V poslednej dobe sú nám prezentované kampane za slovenské výrobky, porovnávané s dovozom ...

Taktiež v našom odvetví certifikácií sú označované ,,naše,, certifikáty s nižšie uvedenými značkami.
Originálne a platné certifikáty sú označené akreditačnými značkami. Tie naše originálne slovenské uvádzame:

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky